اخبار فناوری » بلومبرگ: آیفون های بعدی از شارژ بیسیم برعکس پشتیبانی می کنند