اخبار ورزشی » راموس گل زد، یوویچ و تیمش تحقیر شدند